Faculty Publications

Document Type

Article

Publication Date

January 2007

Publication Title

Temps d'Educació

Issue Number

33

First Page

183

Last Page

201

Keywords

pensament crític, discussió deliberativa, diàleg, pensamiento crítico, discusión deliberativa, diálogo, critical thinking, deliberative debate, dialogue

Disciplines

Curriculum and Instruction | Educational Psychology | Rhetoric

Abstract

Per potenciar el pensament creatiu a classe cal comprendre les arrels d’aquest pensament en el raonament argumentatiu. El pensament crític inclou la recerca i l’avaluació de les raons que hi ha darrere d’una afirmació. Per prendre part en aquesta activitat d’investigació, cal entendre els elements sobre els quals es discuteix i com aquests es combinen per justificar una conclusió. Les investigacions es mostren cada vegada més unànimes en el fet que els estudiants experimenten una millora substancial en el desenvolupament del pensament crític (i que aquesta millora es transfereix també a nous temes) a mesura que van adquirint experiència en el diàleg argumentatiu. Amb tot, si bé la pràctica en diàleg argumentatiu pot fomentar la capacitat dels estudiants d’analitzar críticament les afirmacions dels altres, també pot dificultar la seva predisposició a avaluar críticament les pròpies afirmacions. Aquest article proposa una aproximació al diàleg argumentatiu que empenyi els estudiants a sotmetre totes les idees, incloses les pròpies, a anàlisi, i a desenvolupar una comprensió més subtil, més complexa o simplement més precisa.Para potenciar el pensamiento creativo en clase, es necesario comprender las raíces de este pensamiento en el razonamiento argumentativo. El pensamiento crítico incluye la investigación y la evaluación de las razones que hay detrás de una afirmación. Para tomar parte en esta actividad de investigación, es necesario comprender los elementos sobre los cuales se discute y como éstos se combinan para justificar una conclusión. Las investigaciones se muestran cada vez más unánimes en el hecho que los estudiantes experimentan una mejora sustancial en el desarrollo del pensamiento crítico (y que esta mejora se transfiere también a nuevos temas) a medida que van adquiriendo experiencia en el diálogo argumentativo. Aún así, aunque la práctica en el diálogo argumentativo puede fomentar la capacidad de los estudiantes de analizar críticamente las afirmaciones de los demás, también puede dificultar su predisposición a evaluar críticamente las propias afirmaciones. Este artículo propone una aproximación al diálogo argumentativo que empuje a los estudiantes a someter todas las ideas, incluso las propias, a análisis y a desarrollar una comprensión más sutil, más compleja o simplemente más precisa.Fostering critical thinking in the classroom requires an understanding of its roots in argumentative reasoning. Critical thinking involves eliciting and evaluating the reasons behind claims. To engage in this investigative activity, one must understand the elements of argument and how they come together to justify a conclusion. Research is converging on the view that students make substantial gains in their ability to engage in critical thinking (and transfer those gains to new topics) as they gain experience in argumentative dialogue. However, while practice in argumentative dialogue may promote a student’s ability to critically evaluate others’ claims, it may also hinder a student’s disposition to critical evaluate of their own. This article proposes an approach to argumentative dialogue that prompts students to put all ideas under scrutiny, including their own, in the service of developing a more subtle, more sophisticated, or simply more accurate understanding.

Comments

This article was published in Temps d'Educació, no. 33, 2007. It can also be found online at this link.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International license (CC BY-NC 3.0) Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada (CC BY-NC 3.0).

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

COinS